1,904
0

Phần 2: Kết Nối Internet

Khóa học IoT với Arduino giúp truyền nhận dữ liệu lên Internet qua kết nối WiFi và nhiều protocol khác nhau.

824
0

Phần 4: Làm Quen Raspberry Pi

Khóa học hướng dẫn bạn sử dụng Raspberry Pi và Blynk server để xây dựng server riêng trong IoT

473
0

Học IoT với Dabble App

Khóa học hướng dẫn sử dụng dịch vụ có sẵn Dabble kết nối Bluetooth trong các ứng dụng IoT.

4,763
0

Học IoT với Blynk

Khóa học hướng dẫn sử dụng dịch vụ Blynk trong các ứng dụng IoT mà không cần cài đặt hệ thống.

834
0

LoraWan Crash Course

Khóa học hướng dẫn xây dựng ứng dụng IoT trên giao thức Lorawan và các dịch cloud sẵn có như TTN.

Menu