115
0

Học IoT với Dabble App

Khóa học hướng dẫn sử dụng dịch vụ có sẵn Dabble kết nối Bluetooth trong các ứng dụng IoT.

736
0

Học IoT với Blynk

Khóa học hướng dẫn sử dụng dịch vụ Blynk trong các ứng dụng IoT mà không cần cài đặt hệ thống.

215
0

LoraWan Crash Course

Khóa học hướng dẫn xây dựng ứng dụng IoT trên giao thức Lorawan và các dịch cloud sẵn có như TTN.

31

Kết nối Bluetooth với ESP32

Hướng dẫn lập trình kết nối bluetooth với ESP32 với cả hai loại giao thức là Classic và Bluetooth Low Energy.

134
0

Lập Trình ESP32 Với MicroPython

Khóa học hướng dẫn sử dụng MicroPython, một ngôn ngữ rất đơn giản và dễ hiểu để lập trình cho ESP32.

424
0

Phần 2: Kết Nối Internet

Khóa học IoT với Arduino giúp truyền nhận dữ liệu lên Internet qua kết nối WiFi và nhiều protocol khác nhau.

Menu