CircuitPython

21
0

Tạo và chỉnh sửa code

Một trong những điều tốt nhất về CircuitPython là cách đơn giản để lấy code và chạy. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tạo và chỉnh sửa chương…
Menu